?
Hulp nodig?
Gaan

Hospitalisatieverzekering F-CARE

Sinds januari 2021 commercialiseren wij niet langer de hospitalisatieverzekering F-Care. Hebt u, op naam van uw onderneming, een hospitalisatieverzekering F-Care, die nog lopende is, bij Federale Verzekering onderschreven? Wees dan zeker gerust, er verandert helemaal niets, niet voor uw onderneming en niet voor uw personeelsleden! Onze specialisten beheren uw contract en verzekeren de daaruit voortvloeiende engagementen met de nauwgezetheid, het professionalisme en de kwaliteitsvolle dienstverlening zoals u die altijd van ons gekend hebt. Hebt u een vraag? Wij blijven natuurlijk makkelijk bereikbaar via ons InfoCenter (0800 14 200) of uw persoonlijke adviseur.

Wat houdt dit in voor u?

 • Een mooi extralegaal voordeel voor uw werknemers
 • Vrije keuze bij het aanduiden van een behandelende arts, ziekenhuis en type kamer
 • Geen facturen of voorschotten voor uw werknemers bij hospitalisatie in België

Waar dient u op te letten?

 • Er is een franchise van toepassing voor de waarborg hospitalisatie
 • Sommige kosten voor sommige ingrepen worden niet terugbetaald: esthetische, tandheelkundige, medisch ondersteunde vruchtbaarheidsbehandelingen, ontwenninsgkuren, ...

Een gebroken been, een ernstige ziekte, een ongeval,… Het kan iedereen overkomen. Komt uw medewerker in het ziekenhuis terecht, dan lopen de kosten vaak hoog op. En u wilt dat hij of zij zich hierover geen financiële zorgen moet maken. Met een F-CARE, onze hospitalisatieverzekering, op zak kunt u er op vertrouwen dat de meeste kosten terugbetaald worden, raadpleeg hieronder zeker de tab "Welke kosten worden (niet) vergoed?". U geeft uw personeel dus financiële gemoedsrust!

F-CARE is een instrument dat gemotiveerde werknemers kan aantrekken en hen zo aan uw bedrijf te binden.

 • een mooi extralegaal voordeel voor uw werknemers
 • vrije keuze bij het aanduiden van een behandelende arts, ziekenhuis en type kamer
 • wereldwijde financiële bescherming en bijstandsverlening
 • geen facturen of voorschotten voor uw werknemers bij hospitalisatie in België

 

Dankzij F-CARE zijn uw medewerkers verzekerd tegen de financiële gevolgen van een hospitalisatie en medische behandelingen ten gevolge van een ziekte, ongeval of bevalling. 

U kan een F-CARE al onderschrijven vanaf 10 verzekerden.

Wat is er verzekerd?

F-CARE omvat twee luiken: hospitalisatie (de kosten voor zorgverlening in het ziekenhuis) en ambulante zorgen (de kosten voor zorgverlening in de periode voor of na de opname). Ook hospitalisatie en ambulante zorgen bij zware ziekten worden vergoed.

Terugbetaling van de hospitalisatiekosten voor een ziekenhuisopname, inclusief daghospitalisatie

 • het verblijf in het ziekenhuis
 • de erelonen van de artsen 
 • prothesen & orthopedische toestellen 
 • osteopathie, homeopathie, acupunctuur toegediend in het ziekenhuis
 • spoedvervoer (inclusief medische helikopter, beperkt tot € 1 000)
 • palliatieve zorgen in het ziekenhuis
 • het verblijf van de orgaandonor
 • het medisch noodzakelijk verblijf van de ouder in dezelfde kamer als van een gehospitaliseerd kind jonger dan 18 jaar 
 • een thuisbevalling (beperkt tot € 650)
 • een wiegendoodtest
 • de mortuariumkosten vermeld op de ziekenhuisfactuur

Terugbetaling van medische kosten die verband houden met een ziekenhuisopname en dit 1 maand voor en 3 maand na een hospitalisatie

 • medische prestaties tijdens een bezoek of raadpleging
 • kinesitherapie, fysiotherapie, logopedie (op voorschrift van een arts)
 • geneesmiddelen en medische materiaal
 • prothesen & ortopedische toestellen
 • ... 

Ook de kosten voor hospitalisatie en medisch noodzakelijke ambulante verzorging bij een zware ziekte worden vergoed. De zware ziekte dient te worden opgesomd in de lijst met 30 zware ziekten, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden. Hiertoe behoren kanker, leukemie, diabetes, de ziekte van Alzheimer, etc.
Goed om te weten, een ziekenhuisopname is niet vereist en er is geen beperking in tijd!

 

Wat is er niet verzekerd? Zijn er beperkingen?

Worden onder meer niet terugbetaald, de kosten van:

 • tandheelkundige behandelingen, plaatsing van tandprothesen en tandmateriaal, tandchirurgie en -orthopedie;
 • de experimentele of wetenschappelijk niet bewezen handelingen;
 • behandelingen van esthetische aard;
 • anticonceptiebehandelingen (zoals sterilisatie);
 • medisch ondersteunde vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals kunstmatige inseminatie en de in vitrofertilisatie);
 • kuurbehandelingen zoals thermalisme, thalassotherapie, hygiëno-dieetkuren of ontwenningskuren.

Worden niet terugbetaald de kosten van behandelingen onder meer veroorzaakt door:

 • een oorlogsfeit, burgeroorlog of oorlog in het buitenland;
 • een zelfmoordpoging;
 • een opzettelijk veroorzaakt schadegeval door de verzekerde;
 • een vrijwillige deelneming aan een misdaad of misdrijf, uitgezonderd wettige zelfverdediging;
 • alcoholisme, toxicomanie of misbruik van geneesmiddelen.

Er is een eigen risico voorzien voor de waarborg hospitalisatie. U vindt het bedrag terug in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst.

Algemene beperking tot terugbetaling van € 10.000.000 per verzekeringsjaar en per verzekerde. Bij lidstaten buiten de EER of buiten Zwitserland is dit maximum beperkt tot € 250.000 per verzekeringsjaar en per verzekerde.

Specifieke beperkingen worden voorzien: € 1.000 per spoedvervoer met medische helikopter, € 650 voor thuisbevalling, 300% van RIZIV-barema voor de kosten van prothesen. Méér informatie vindt u terug in de algemene voorwaarden. 

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID (raadpleegbaar onderaan deze pagina) voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.


Uw verzekerd personeelslid krijgt een AssurCard. Door deze voor te leggen hoeft u, als werkgever, of uw werknemer nooit op voorhand kosten te maken. Wij en het ziekenhuis of de zorginstelling regelen de facturen onderling. 
Uw verzekerd personeelslid kiest vrij de behandelende geneesheer, het ziekenhuis en de kamer na een telefoongesprek met ons, waar wij meteen meedelen of de AssurCard kan gebruikt worden.

En in het buitenland? Voor een geplande hospitalisatie of ambulante verzorging, neemt de verzekerde zo snel mogelijk contact op met Federale Verzekering. Bij een ongeval moet Europ Assistance binnen de 48u verwittigd worden. Zij nemen dan de kosten ten laste. 
Een niet te verwaarlozen financieel comfort en een pak zorgen minder.

TIP

Uw personeelsleden worden verzekerd, maar uw werknemers mogen ook hun echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner en kinderen laten meeverzekeren.

En wat in het buitenland?

Ook als uw werknemer in het buitenland onvoorzien moet worden gehospitaliseerd en bijstand nodig heeft, voorzien wij via Europ Assistance een terugbetaling. 
Gaat het om een geplande opname in het buitenland? Dan komen wij tussen.

De terugbetaling wordt verwezenlijkt na tussenkomst van het ziekenfonds of ziekteverzekering van de verzekerde en is onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen, zoals vermeld in de algemene voorwaarden van het bijkomend contract F-CARE.

En wat als uw werknemer met pensioen gaat of het bedrijf verlaat?

Als uw werknemer het bedrijf verlaat, ontslagen wordt of met pensioen gaat en hij is gedurende de twee jaren die aan het verlies van de F-CARE voorafgaan ononderbroken aangesloten geweest, dan kan hij of zij de hospitalisatieverzekering individueel verder zetten met F-CARE Continuity. Deze individuele voortzetting heeft dezelfde waarborgen als F-CARE en kan worden afgesloten zonder medische formaliteiten en zonder wachttijd.

Verzekerd tegen terrorisme

Ook bepaalde medische kosten volgend op een terroristische daad worden verzekerd, via de vzw TRIP – Terrorism Reinsurance and Insurance Pool, die gezamenlijk werd opgericht door verschillende verzekeraars en Assuralia.

 

 

 

 

Wettelijke bepalingen

Het Belgische recht is van toepassing op dit product.

De verzekeringsovereenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten. Zowel u als de verzekeringsonderneming kan de verzekeringsovereenkomst opzeggen. De verzekeringsonderneming kan de overeenkomst opzeggen per gedateerde en ondertekende aangetekende brief ten minste drie maanden voor de vervaldag of te allen tijde na ingebrekestelling wegens niet-betaling van de premie.

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman-insurance.be

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij