Ontdek Vita Flex 44! Boost je investeringen en mix ze op het ritme van je plannen.

Met Vita Flex 44 kies je zelf de Spaar&Beleggings-
verzekering waarmee je zelf het ritme van je plannen bepaalt.
Daarbovenop geniet je van een mooie bonus*!

visu_header

Met Vita Flex 44 kies je voor de Spaar&Beleggingsverzekering waarmee je zelf het ritme van je plannen bepaalt.

Wil je meer info? Vul het formulier in op deze pagina en we contacteren je terug! 


Vita Flex 44 is een flexibele levensverzekering waarmee je zelf - naargelang je plannen, wensen, projecten en je beschikbare financiële middelen - kan

 • sparen: via de regelmatige storting van premies (vanaf €50/maand)
 • beleggen: via de storting van een éénmalige premie
 • sparen en beleggen combineren, waarbij je zelf de verhouding kiest, op het ritme van jouw leven en je plannen

En daar stopt de flexibiliteit niet…

Met Vita Flex 44 combineer je ook eenvoudig het risicobeheer van Vita Flex 21 (tak 21), terwijl je tegelijkertijd op een potentieel hoger rendement mikt met Vita Flex 23 (tak 23). Afhankelijk van je profiel kan je ook de verschillende elementen van Vita Flex 44 combineren om zo het ritme te vinden dat je het best ligt. Dit is een flexibele, toegankelijke en dynamische formule die op elk moment bij je plannen en projecten past.

Vita Flex 44, dat is:

Je ideale mix tussen

 • sparen en beleggen
 • het in balans houden van risicobeheer en de zoektocht naar rendement

Een flexibele en dynamische formule die zich aanpast aan jouw projecten en wensen.

Je hoeft zelf geen beleggingsexpert te zijn of kostbare tijd te verliezen met het plaatsen van beleggingen. Onze beleggingsadviseurs helpen je daar graag bij.

Er is al een spaarformule vanaf €50 per maand.

Je geniet in het luik Vita Flex 21 ook van een gewaarborgde intrestvoet waar onze ristorno's leven *** nog bovenop komen.

 

Ik wil een vrijblijvende afspraak

Een beleggingsadviseur van Federale Verzekering vertelt je er graag meer over en beantwoordt al je vragen. Wacht dus niet langer. Vul hieronder je gegevens in en we contacteren je snel voor een afspraak – geheel vrijblijvend. We helpen je met plezier in het samenstellen van de ideale combinatie op maat van jouw leven en je plannen.

De 2 componenten van Vita Flex 44

Vita Flex 21

Vita Flex 21 biedt een gewaarborgd vast intrestpercentage* (momenteel 2%) op de nettopremie tot 31/12 van het lopende jaar. Die gewaarborgde intrest kan nog worden verhoogd door onze ristorno’s leven*** die bij de overeenkomst komen.

Vita Flex 23

Met Vita Flex 23 kan je op een potentieel hoger rendement mikken, maar zonder de garantie op het kapitaal en het rendement, die variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Afhankelijk van je profiel (dat we samen opstellen) ten opzichte van risico’s en je behoeften, kan je kiezen uit ons gamma van 7 fondsen.

Belangrijk om weten

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.

Wil je een offerte ontvangen? Maak een afspraak in het dichtstbijzijnde kantoor!

 

Fiscaliteit

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de spaarder/belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premie

Fiscaal regime: Deze verzekeringsovereenkomst geeft geen recht op een belastingvermindering (langetermijnsparen/pensioensparen).

Roerende voorheffing

Vita Flex 21:

 • Bij afkoop tijdens de eerste 8 jaar na het aanvang nemen van de verzekeringsovereenkomst is een roerende voorheffing (30%) berekend op basis van een fictief rendement van 4,75% verschuldigd is. 
 • De roerende voorheffing is niet verschuldigd: 
  • bij een afkoop meer dan 8 jaar na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
  • bij een afkoop wanneer een aanvullende overlijdenswaarborg werd genomen, op voorwaarde dat de verzekeringsnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven één en dezelfde persoon zijn en op voorwaarde dat de overlijdenswaarborg altijd meer dan of gelijk aan 130% van het totaal van de gestorte premies is.

Vita Flex 23: er hoeft geen roerende voorheffing te worden betaald in tak 23.


Een transparant overzicht van onze kosten

INSTAPKOSTEN:  0%

BEHEERSKOSTEN:

 • VITA FLEX 21: 0,30% op jaarlijkse basis, wordt op de eerste dag van elke maand op de reserve ingehouden.
 • VITA FLEX 23: Alle kosten (administratieve kosten, kosten voor het financiële beheer van het interne fonds, kosten voor het beheer van het eventuele onderliggende fonds, enz.) zijn inbegrepen in de netto inventariswaarde van het interne beleggingsfonds. De kosten voor het financiële beheer van het interne beleggingsfonds zijn hierna in detail te vinden. De netto inventariswaarde van een fonds is de waarde na aftrek van het geheel aan kosten.

 

INTERNE BELEGGINGSFONDSENFinanciële beheerskosten van de interne fondsen
FEDERALE - Invesco Balanced Risk Allocation Fund - Flexible1,50%
FEDERALE - Fidelity World - Equities1,50%
FEDERALE - Robeco Emerging Markets - Equities1,50%
FEDERALE - Schroder Global Climate Change - Equities

1,50%

FEDERALE - Euro Equities Growth2,20%
FEDERALE - Euro Bonds Opportunities1,50%
FEDERALE - Euro Real Estate Dynamic1,80%


ARBITRAGE- (OF SWITCH-)KOSTEN:

Arbitrage bestaat erin om de beleggingswijze te veranderen van de reeds samengestelde reserves. Er is arbitrage mogelijk tussen beleggingswijzen (Vita Flex 21 en Vita Flex 23) en/of tussen interne beleggingsfondsen.

Een transfer van reserves van Vita Flex 23 naar Vita Flex 21 brengt geen kosten met zich.
Een transfer van reserves van Vita Flex 21 naar Vita Flex 23 brengt kosten met zich mee die vergelijkbaar zijn met de afkoopkosten (zie hieronder). Een dergelijke transfer wordt om fiscale redenen afgeraden tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst. 

Arbitrage tussen interne beleggingsfondsen is gratis (tot 2 arbitrages per jaar). Voor elke extra arbitrage worden wel kosten aangerekend (€ 100 per arbitrage).

 

AFKOOPKOSTEN: 

De verzekeringsnemer kan op elk moment beslissen om alle of een deel van zijn reserves af te kopen. In dat geval kunnen afkoopkosten, een financiële correctie en roerende voorheffing (zie rubriek 'fiscaliteit') verschuldigd zijn. Een totale afkoop beëindigt automatisch de verzekeringsovereenkomst. De afkoop gebeurt door een "aanvraag tot afkoop" in te vullen, te ondertekenen en te dateren. Die aanvraag kan de verzekeringsnemer aan de verzekeraar vragen. 

 

Voorafgaande informatie
De overeenkomst wordt opgesplitst in opeenvolgende en hernieuwbare periodes van 8 jaar vanaf de datum waarop ze van kracht wordt (de eerste periode loopt tot de 8ste verjaardag van de overeenkomst, de tweede periode van de 8ste tot 16de verjaardag van de overeenkomst, de derde periode van de 16de tot de 24ste verjaardag van de overeenkomst en zo verder voor de volledige looptijd van de overeenkomst). 

Afkoopkosten van de reserves die in tak 21 werden belegd
Die kosten bedragen maximaal: 
€ 75 (geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (09/2008 = 100%)) en: 

 • 1% van de reserves die werden afgekocht in de loop van het laatste jaar van elke periode van 8 jaar; 
 • 2% van de reserves die werden afgekocht in de loop van het voorlaatste jaar van die periode; 
 • 3% van de reserves die werden afgekocht in de loop van de andere jaren van die periode. 

Het is ook mogelijk dat er een financiële correctie wordt toegepast. Die financiële correctie is afhankelijk van de evolutie van de rentevoeten op de markt.

Afkoopkosten van de reserves die in tak 23 werden belegd:
Die kosten bedragen maximaal: 
€ 75 (geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen (09/2008 = 100%)) en:

 • 2% van de afgekochte reserves in de loop van de eerste 3 jaar te tellen vanaf de datum waarop de overeenkomst van kracht wordt;
 • 1% van de afgekochte reserves in de loop van de komende jaren tot de 8ste verjaardag van de overeenkomst;
 • 0% van de afgekochte reserves na de 8ste verjaardag van de overeenkomst.

Gemeenschappelijke bepalingen van de 2 compartimenten (tak 21 en tak 23):
In de volgende gevallen worden geen afkoopkosten aangerekend:

 • voor de bouw of de aankoop van een vastgoed gelegen in België door de verzekeringnemer;
 • één keer per kalenderjaar wanneer het afgekochte bedrag maximaal 10% van de samengestelde reserve bedraagt (met een minimum van € 500);  
 • om de 8 jaar te tellen vanaf het moment waarop de overeenkomst van kracht wordt (dus op de 8ste, 16de, 24ste, ... verjaardag van de overeenkomst); 
 • in geval van sociale noodzaak:
  • jobverlies dat gepaard gaat met een inkomensverlies van de verzekeringnemer;
  • als de verzekeringnemer het slachtoffer wordt van een totale en blijvende invaliditeit.

   

Voorwaarden en essentiële informatiedocument op Federale.be.

Wettelijke bepalingen en actiereglement

* Elke premie wordt gekapitaliseerd aan de van toepassing zijnde gewaarborgde intrestvoet op de dag van de ontvangst van de premie, en dit tot en met 31/12 van het lopende jaar. Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet wijzigen. In dat geval is de aanpassing van de intrestvoet van het lopende jaar enkel van toepassing op de premies ontvangen na de datum van de aanpassing (en niet op het opgebouwde kapitaal). Daarna garandeert Federale Verzekering, jaar na jaar, de kapitalisatie van de reserve die elk jaar op 1 januari werd opgebouwd tegen de intrestvoet die op die datum van kracht is tot 31 december. Het gaat om een jaarlijks wijzigbare intrestvoet, die zowel naar boven als naar beneden kan fluctueren, en dit in functie van de situatie op de financiële markten. In het geval van extreme marktomstandigheden kan de gewaarborgde intrestvoet op de premies en het opgebouwde kapitaal, negatief zijn. Als het niet gecompenseerd wordt door de toekenning van voldoende winstdeelnames, kan de toepassing van een intrestvoet die lager ligt dan de beheerskost, een vermindering van de opgebouwde reserve op het einde van het in acht genomen jaar, als gevolg hebben. Afhankelijk van het moment en de duurtijd van deze situatie, is het mogelijk dat de geïnvesteerde premies (zonder verzekeringstaks) niet volledig terugbetaald worden. Raadpleeg de algemene voorwaarden, het essentiële informatiedocument en de productfiche voor meer info hierover.

***De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.

Op Vita Flex 44 is het Belgische recht van toepassing

Looptijd van de Vita Flex 44-overeenkomst: Onbepaald. De overeenkomst loopt af op het moment van de totale afkoop of het overlijden van de verzekerde.

 

Ontdek de segmentatiecriteria voor Vita Flex 44.


Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.

 

?
Hulp nodig?
Gaan

Iedere beslissing tot intekening op Vita Flex 44 moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument, de productfiche, de algemene voorwaarden en de Technische fiches van de verschillende fondsen. Je vindt deze documenten hieronder.