?
Hulp nodig?
Gaan

Risico verbonden aanNova Deposit

 

Renterisico

Elke storting wordt gekapitaliseerd aan de van toepassing zijnde gewaarborgde intrestvoet op de dag van ontvangst van de storting tot en met het einde van het lopende kalenderjaar waarin de storting is uitgevoerd. Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet op de stortingen wijzigen. Een eventuele wijziging van de intrestvoet tijdens het lopende jaar is enkel van toepassing op de stortingen ontvangen na de datum van wijziging.

Vervolgens garandeert Federale Verzekering jaar na jaar de kapitalisatie van de reserve, opgebouwd op elke 1ste januari aan de intrestvoet die op die datum van toepassing is en dit tot en met 31 december. Het gaat om een jaarlijks herzienbare gewaarborgde intrestvoet die afhankelijk van de situatie op de financiële markten naar boven of naar beneden kan fluctueren. 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de productfiche.

Liquiditeitsrisico

Nova Deposit is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die op korte termijn wensen te beleggen. Indien u een deel van uw reserve wenst op te nemen voor 31 december van het betrokken jaar, geniet u geen gewaarborgde getrouwheidsintrest op het opgenomen bedrag. 

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we naar de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de productfiche.

Solvabiliteitsrisico

Het beleggingsrisico wordt gedragen door de verzekeraar. Dat betekent dat wanneer de verzekeraar in gebreke blijft, de mogelijkheid bestaat dat u uw belegd vermogen niet volledig kan recupereren.  

Meer informatie over hoe wij de risico’s beperken, vindt u hier.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan