?
Hulp nodig?
Gaan

Segmentatiecriteria verzekering B.A. Auto

 

 

Federale Verzekering baseert zich op objectieve criteria om een beslissing te nemen met betrekking tot de aanvaarding van een risico, de tarifering en de omvang van de dekkingen. Concreet gaat het over elementen die de maatschappij in staat stellen om een bepaald risico zo goed mogelijk te beoordelen.

De acceptatiecriteria worden gebruikt om, naargelang de aard van het risico, te onderzoeken of de dekking  aanvaard kan worden of dat zij geweigerd moet worden. 

Wanneer de dekking aanvaard is, worden de tariferingscriteria gebruikt om, in functie van de karakteristieken van het risico, een juist premiebedrag vast te stellen voor elke klant.

Tenslotte zullen bepaalde criteria dienen om de omvang van de aangeboden dekking en het deel van het risico dat ten laste van de klant blijft te bepalen (onder andere door middel van de betaling van een eigen risico).

Deze segmentatiecriteria hebben een weerslag op de evaluatie van het risico, zowel voor het sluiten als tijdens de duur van het contract (in geval van een wijziging van het risico, …). Ze worden hieronder gepubliceerd en uitgelegd, overeenkomstig de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.


ALGEMENE CRITERIA 

Vóór het afsluiten van een contract bij Federale Verzekering is het essentieel dat er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de maatschappij en de potentiële klant.

Zo willen wij, voor elke contractuele verbintenis, weten of het betrokken risico al het voorwerp is geweest van een geschil, een opzegging of andere speciale maatregelen bij een vorige verzekeraar, met name als gevolg van een niet-betaling van de premie of als gevolg van bedrieglijke verklaringen.
Wij willen ook de antecedenten kennen die eigen zijn aan de verzekerden en die verband houden met de gewenste dekking (werd de bestuurder of de verzekeringsnemer van een verzekering B.A. Auto al veroordeeld wegens dronken rijden of werd hij reeds vervallen verklaard van het recht op sturen?) en weten of het verzekerde risico reeds het voorwerp was van een of meerdere schadegevallen.

Deze informatie, waarmee ook tijdens de duur van het contract rekening wordt gehouden, stelt ons in staat het eventuele frauderisico te beperken, het risico op recidive te beoordelen of, algemener, uit te maken of de potentiële klant steeds als een “goede huisvader” gehandeld heeft ten aanzien van het te verzekeren risico.

De bestuurder(s)

Wettelijke voorwaarden

Voor we een verzekeringsaanvraag aanvaarden, moeten wij eerst nagaan of de wettelijke voorwaarden voor het besturen van het te verzekeren voertuig vervuld zijn: de bestuurder moet onder andere over een geldig rijbewijs beschikken.

Ervaring en leeftijd

De rijervaring heeft een grote invloed op de frequentie van verkeersongevallen. Om die reden houden wij bij onze risicobeoordeling rekening met:

Uit statistieken blijkt dat jonge bestuurders vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen dan oudere bestuurders, met name door hun gebrek aan ervaring.

Vanaf een zekere leeftijd, en ondanks de verworven rijervaring, stijgt het risico op schadegevallen opnieuw ingevolge een vermindering van motorische vaardigheden en reflexen. Ouderen zijn dus ook sterker vertegenwoordigd in de verkeersongevallenstatistieken.

Woonplaats

De woonplaats van de gewone bestuurder kan ook een impact hebben op het risico dat een ongeval zich voordoet. De frequentie van schadegevallen ligt immers hoger in verstedelijkte zones met druk verkeer.

Schadelast

Het aantal aangegeven ongevallen en hun omvang zijn belangrijke criteria bij het beoordelen van het risico. Het laat ons toe een idee te vormen van de rijstijl van de gewone bestuurder (is hij voorzichtig, is hij in staat om te anticiperen op de reacties van de andere bestuurders?). Met deze elementen wordt rekening gehouden bij de aanvaarding en de tarifering van het risico, onder andere door middel van de berekening van de bonus-malus. De evolutie van de bonus-malus zal ook een impact hebben op de evolutie van de premie in de loop van het contract.

Het omschreven voertuig

Bij de aanvaarding van het risico, de tarifering en de omvang van de dekking wordt rekening gehouden met verschillende criteria betreffende het omschreven voertuig.

Kenmerken van het te verzekeren voertuig

Sommige kenmerken van het voertuig, zoals het type, het vermogen of de leeftijd, hebben een impact op het risico op een schadegeval alsook op de omvang van de eventuele schade.

Bij ongevallen met quads, bijvoorbeeld, is de lichamelijke schade vaak zeer groot.

Betreffende het vermogen, zijn de verkeersongevallenstatistieken duidelijk: de frequentie van de schadegevallen is groter bij krachtige voertuigen.

Gebruik van het voertuig

De statistieken tonen aan dat het gebruik van het voertuig ook een impact heeft op de frequentie van de ongevallen. Het (al dan niet regelmatig) gebruik van een voertuig door personen die bepaalde beroepen uitoefenen kan het aantal ongevallen verhogen.

OVERZICHTSTABEL

Hieronder vindt u een overzichtstabel van de verschillende segmentatiecriteria.

Een risico wordt beoordeeld voor acceptatie, tarificatie en/of omvang van de waarborg op basis van de combinatie van deze criteria.

 

 Acceptatie

 Tarificatie

 Omvang van de dekkingen

 Algemene criteria

 X

 Wettelijke voorwaarden

 X

 

 

 Leeftijd van bestuurder

 X

 Afleveringsdatum van het rijbewijs

 X

 

 Woonplaats van de gewone bestuurder

 X

 

 Schadelast

 X

 Kenmerken van het te verzekeren voertuig

 X

 Gebruik van het voertuig

 X

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Berekening premie

 

Aanvraag offertes

  Jouw bescherming als klant

  Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

  De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

  Heeft u een klacht?
  Meer info

  Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

  Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
  7 dagen/7 ! 

   

  Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
  Vraag het hier aan >

  Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

  Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

  Alle tips op een rij