?
Hulp nodig?
Gaan

Alle Bouwplaats Risico's

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's is volgens ons noodzakelijk voor de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwwerf tot de voorlopige oplevering. Ze biedt een bescherming tegen de schade veroorzaakt aan bouwwerken tijdens de uitvoering van de werken.

Wat houdt dit in voor u?

 • U bent verzekerd voor schade aan de verzekerde goederen
 • U bent verzekerd tegen de aansprakelijkheid met of zonder fout
 • Aanvullende waarborgen mogelijk

Waar dient u op te letten?

 • De schade is verzekerd tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen
 • Er wordt een franchise per schadegeval toegepast. Deze wordt bepaald in functie van oa. de aard en waarde van de werken
Elke werf houdt veel risico’s in, of het nu gaat om de werf voor een eengezinswoning, een appartementsblok of een nieuwe brug.
 
De verzekering Alle Bouwplaats Risico's is volgens ons noodzakelijk voor de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwwerf tot de voorlopige oplevering.

De verzekering Alle Bouwplaats Risico's kan een dubbele bescherming bieden:

 • schade aan de verzekerde goederen (basiswaarborg)
 • aansprakelijkheid met of zonder fout (optionele waarborg)

Alle schade aan of verlies van de verzekerde goederen worden verzekerd (tenzij uitsluiting), wat ook

 • de oorzaak is (diefstal, weeromstandigheden, brand, fout van de verzekerde...)
 • de manier is waarop het gebeurd is

De vergoeding betreft de kosten voor het vervangen, herstellen en/of wederopbouwen van de verzekerde goederen.

Welke goederen zijn verzekerd?

 • het eigenlijke bouwwerk (woonhuis, brug, ziekenhuis...)
 • de materialen en bouwelementen die geïntegreerd moeten worden: sanitaire installaties, centrale verwarming, liften...
 • de tijdelijke installaties: die essentieel zijn voor de organisatie van en toegang tot uw werf of voor de stabilisering van de bouwwerken


 

Aanvullend op de basiswaarborg kunnen ook volgende goederen verzekerd worden:

 • de werfketen (containers...), werktuigen en materiaal (stellingen, steunbalken...), werfvoertuigen en -machines
 • de bestaande goederen: onroerend goed van de bouwheer dat bevindt zich op de werf of eraan grenst
 • ...

 

Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en burenhinder kan facultatief verzekerd worden:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden met fout
  Veroorzaakt de verzekerde bij werken waarvoor hij verzekerd is schade aan derden, dan vergoedt het contract de schadeloosstelling wanneer hij aansprakelijk is.
 • Burenhinder (aansprakelijkheid zonder fout)
  Soms zijn er specifieke funderingsmethodes of andere complexe handelingen nodig voor een bouwproject. Zelfs als de werken volgens de regels van de kunst gebeuren kunnen buren meer overlast dan gewoonlijk ondervinden. Dat kan gaan van kleine problemen tot het verzakken van gemeenschappelijke muren. Met de waarborg burenhinder zijn de aannemer en de bouwheer ook in dat geval gerust. 

 

U kunt ook de onderhoudsperiode verzekeren (12 of 24 maanden)

 • Beschadigingen en verliezen van de blijvend opgerichte goederen die zich voordoen door de uitvoering van de werken na de laatste voorlopige oplevering
 • Beschadigingen en verliezen van de blijvend opgerichte verzekerde goederen die tijdens deze periode vastgesteld worden en die te wijten zijn aan een fout dat zich op de bouwplaats heeft voorgedaan tijdens de bouwperiode
  

Zijn, onder andere, niet verzekerd:

 • Met betrekking tot de zaakverzekering:
  • de immateriële schade;
  • tijdens de onderhoudsperiode: de beschadigingen en verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing
 • Met betrekking tot de aanvullende waarborg bestaande goederen:
  • de diefstal evenals de beschadigingen en verliezen veroorzaakt door brand en/of ontploffing.
 • Met betrekking tot de aanvullende aansprakelijkheidsverzekering:
  • lichamelijke schade van uw aangestelden, in zoverre hun vergoeding geregeld is door de arbeidsongevallenwet;
  • de immateriële schade geleden door de bouwheer;
  • ...

De schade is verzekerd tot beloop van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde bedragen.

Het contract voorziet eigen risico’s per schadegeval, die ten laste van de verzekerde blijven. Ze worden bepaald in functie van onder andere de waarde en de aard van de werken.

De waarborgen, uitsluitingen en limieten zoals hiernaast en hierboven beschreven zijn niet exhaustief. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de IPID voor u een verzekeringsovereenkomst onderschrijft.

Wie kan de verzekering afsluiten?

 • In de meeste gevallen, de aannemer
 • de bouwheer

 

Wie kan verzekerd worden?

 • de aannemer, de onderaannemers of nevenaannemers
 • de bouwheer
 • de architecten en raadgevende ingenieurs

Wettelijke bepalingenOp dit product is het Belgische recht van toepassing.

De waarborgen zijn van toepassing tijdens de bouwperiode vanaf de aanvangsdatum van het contract en eindigen, voor wat betreft de blijvend opgerichte goederen, bij de eerste van volgende gebeurtenissen: de voorlopige oplevering, de ingebruikname of de indienststelling, het einde van de in de bijzondere voorwaarden voorziene duur van de werken. Voor wat betreft de voorlopige bouwwerken, eindigt de bouwperiode bij het einde van hun gebruik maar evenwel uiterlijk bij de eerste van de bovenvermelde gebeurtenissen. De dekking gedurende de onderhoudsperiode (waarvoor een facultatieve waarborg moet afgesloten worden) eindigt na een periode van 12 of maximum 24 maanden (bepaald in uw contract) volgend de bouwperiode.

In de abonnementsformule neemt de dekking slechts een aanvang na betaling van de eerste driemaandelijkse provisionele premie. Het contract heeft een looptijd van drie jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een periode die gelijk is aan de initiële duur.

Heeft u een klacht?
Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij