?
Hulp nodig?
Gaan

De nieuwe wet op de tienjarige aansprakelijkheid

 

Volgens een nieuwe wet, gepubliceerd op 9 juni 2017, zijn vanaf 1 juli 2018, naast de architecten, ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht een verzekering af te sluiten die hun tienjarige aansprakelijkheid verzekert.  

Het doel? De bescherming van de bouwheer verhogen bij ernstige bouwschade die te wijten is aan ernstige constructiefouten als hij of zij een woning laat bouwen of renoveren. En dit door eenzelfde verplichting voor alle bouwprofessionals (aannemers, architecten, …) op te leggen, om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Door de verplichte verzekering is uw bedrijf ook beschermd tegen de soms zeer hoge kosten die gepaard gaan met de wederopbouw van het getroffen gebouw!

Op deze pagina beantwoorden we stelselmatig al uw vragen met een uitgebreid antwoord. Schrijf u hier in om de updates te ontvangen, als u dit nog niet hebt gedaan.

Roadshow 10jarige Aansprakelijkheid

Benieuwd naar hoe het er aan toegaat op onze Roadshows? Bekijk dan zeker de aftermovie!

Roadshow 10jarige aansprakelijkheid

Check of u onderworpen bent aan de verzekeringsverplichting 10-jarige aansprakelijkheid!

Onze experts maakten voor u een makkelijk te gebruiken module om na te gaan of uw werf onder de wettelijke verplichting zal vallen.

Doe de check nu!

Veelgestelde vragen

U bent als aannemer (net zoals de architect of andere dienstverleners in de bouwsector) verplicht een verzekering tienjarige aansprakelijkheid af te sluiten voor bouw- en renovatiewerken, als:

  • De werken of prestaties betrekking hebben op een woning:  een eengezinswoning of appartement bestemd voor bewoning door een gezin of alleenstaande
  • De werken gelinkt zijn aan de gesloten ruwbouw van de woning. Het doel van de wet is om de belangrijkste schade te vergoeden die een bouwwerk in gevaar kan brengen. Het gaat om bv. werken aan funderingen, buitenmuren, de dakstructuur, …  
  • De tussenkomst van een architect verplicht is. Het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verplicht is. 

De verzekering moet verplicht worden afgesloten voor werken waarvoor de stedenbouwkundige vergunning definitief werd verleend vanaf 1 juli 2018
De verzekering moet onderschreven worden voor aanvang van de werken..

In de andere gevallen bent u niet verplicht een verzekering af te sluiten, maar u kunt dit risico natuurlijk altijd vrijwillig verzekeren bij Federale Verzekering, bijvoorbeeld bij een werf voor het bouwen van een kantoorgebouw, een commercieel centrum, een publiek gebouw, …. Zeker voor dit type bouwwerken  kunnen de kosten hoog oplopen.

De verzekering vergoedt de schade door ernstige gebreken aan het gebouw waarvoor u gedurende 10 jaar aansprakelijk bent. De bescherming loopt gedurende een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de uitgevoerde werken.. De verplichte verzekering beschermt uw aansprakelijkheid  voor problemen met soliditeit en/of stabiliteit van de gesloten ruwbouw, alsook problemen met de waterdichtheid als die een gevaar voor de stabiliteit of de soliditeit van het gebouw vormen.
Jazeker! Er kan één globale verzekering afgesloten worden voor alle verzekeringsplichtigen op de werf, maar de verzekering kan ook individueel afgesloten worden, bv. door de aannemer, en uitsluitend voor de activiteiten die hij uitvoert.
U kunt ook een verzekering tienjarige aansprakelijkheid afsluiten voor de werven waarvoor een verzekering niet verplicht is! Zo bent u ook bij dit type werven beschermd als er hoge schadevergoedingen moeten worden betaald, want ook hier kan u aansprakelijk worden gesteld.

De nieuwe wet stelt dat de minimale tussenkomst per schadegeval bepaald wordt door de waarde van de wederopbouw van het gebouw. De bescherming ligt nooit lager dan de wederopbouwwaarde, tenzij die € 500.000* overschrijdt. In dat geval ligt de bescherming niet lager dan € 500.000.

* Dit bedrag is gekoppeld aan de ABEX-index, met als basisindex deze van de eerste semester van 2007. Met de huidige index zitten we al aan € 586.391,44.

Het spreekt voor zich dat schade die zichtbaar of gekend is door de verzekerde op het moment van de voorlopige oplevering, of die rechtstreeks volgt uit een gebrek, een fout of een wanprestatie door hem gekend op het moment van de oplevering, niet wordt vergoed door de verplichte verzekering.
De wet bepaalt ook dat materiële of immateriële schade lager dan € 2.500 ten laste blijft van de verzekerde.

De controle gebeurt door het verzekeringsattest. U moet dit afleveren aan de bouwheer en aan de architect alvorens de werken te starten. Als u dit niet doet, moet de architect dit attest opeisen.

Het niet-naleven van de verplichting tot het onderschrijven van deze verzekering, kan bestraft worden met een strafrechtelijke boete van € 208 tot € 80.000.

Wilt u meer weten over deze nieuwe wet? Is de wet op u van toepassing? Voor welke bouwwerken? Welke verzekeringsoplossingen kunt u onderschrijven? Welke risico’s worden verzekerd door deze verzekering? Welke stappen moet of kunt u ondernemen? Waarom zijn wij het best geplaatst om u optimale verzekeringsoplossingen aan te bieden? U stelt zich misschien een heleboel andere vragen?

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief of contacteer ons infocenter op 0800/14 200 tussen 9uur en 17uur!

 


Algemene principes van de tienjarige aansprakelijkheid 

Aannemers en architecten zijn in meerdere opzichten aansprakelijk tijdens de ontwerp- of de bouwfase van een nieuwbouw- of een renovatieproject. De tienjarige aansprakelijkheid die hen door artikels 1792 en 2270 van het Belgisch burgerlijk wetboek wordt opgelegd, is wel degelijk een van de zwaarste die ze moeten dragen.

 

Wat houdt uw tienjarige aansprakelijkheid in?
Als aannemer, architect, ingenieur of studiebureau blijft u tot 10 jaar na oplevering-aanvaarding van de werf aansprakelijk  voor ernstige gebreken die de stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar brengen. Ook wie geen verplichte verzekering heeft afgesloten, kan zich niet onttrekken aan zijn tienjarige aansprakelijkheid. Zie vraag 2 waarvoor u aansprakelijk bent.

Wie is waarvoor aansprakelijk, in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid?

Ook na oplevering blijft u dus aansprakelijk.


Wanneer kan uw aansprakelijkheid in het gedrang komen?
Er moet sprake zijn van een ernstig gebrek aan het gebouw. En dat wil niet zeggen dat het gebouw moet instorten. Er moet wel een bedreiging zijn voor de stevigheid van het gebouw of een belangrijk onderdeel ervan. Bv: onaangepaste funderingen, ontoelaatbare doorbuiging van de welfsels waardoor er scheuren ontstaan, afwaaien van het dakgebinte door een slechte verankering, … 

Hoe kunnen we u helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Op afspraak

Zoek de adviseur uit uw regio

Uw persoonlijke adviseur

Toegangsplan hoofdzetel


Uw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk uw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van uw privéleven, het gebruik van uw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. U kunt deze segmentatiecriteria raadplegen.

Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

 

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij