?
Hulp nodig?
Gaan

Diamant Junior

Je wilt je (klein)kinderen helpen om een vlotte start te maken in het leven. Dankzij Diamant Junior kan je voor hen een kapitaal samenstellen dat gaat voor een evenwicht tussen veiligheid en rendement.

Wat houdt dit in voor u?

 • Je geniet een jaarlijks gewaarborgd rendement waarbij jaarlijks eventueel ristorno's leven komen
 • Je betaalt geen roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag
 • Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort

Waar dient u op te letten?

 • Er zijn instap- en uitstapkosten verschuldigd
 • Bij vroegtijdige afkoop, kunnen er uitstapkosten en een afkoopvergoeding verschuldigd zijn
 • Diversifieer steeds jouw beleggingen en spaargeld

Wat zijn de 7 troeven van Diamant Junior?

 

1. Je behoudt de volledige controle
Als verzekeringsnemer hou je alle touwtjes in handen tot aan je overlijden. Je bepaalt zelf voor welk kind of kleinkind het opgebouwde kapitaal is en wanneer het uitbetaald moet worden (als de begunstigde tussen 18 en 25 jaar is). 
Je kan op elk moment de begunstigde wijzigen, tenzij de begunstiging aanvaard is. Als het in de relatie met het kind foutloopt, kan je zo jezelf als begunstigde aanduiden of stoppen met het betalen van premies.

2. Je bent verzekerd van een minimale intrestvoet
Momenteel bedraagt dat 0,25 %*. En dat rendement kan nog eens met onze ristorno's leven, toegevoegd aan het contract,** worden verhoogd! Het toekennen van de ristorno leven is niet gegarandeerd in de toekomst.

3. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je stort
Je kan een Diamant Junior openen vanaf € 125 (of € 50 als je stort via domiciliëring). Wil je bijkomende stortingen doen? Deze zijn altijd mogelijk tijdens de looptijd van het contract, met een minimum van € 125 (of € 50 via domiciliëring).

4. Je hebt steeds de beschikking over je kapitaal
Je kan het kapitaal gedeeltelijk of volledig opnemen zonder uitstapkosten of intrestverlies als jouw kind of kleinkind aan hogere studies begint, trouwt of een bouwgrond of woning koopt. 
Hou wel rekening met de roerende voorheffing binnen de eerste 8 jaar.

5. Je geniet van een voordelige fiscaliteit**
Je betaalt geen roerende voorheffing of bijkomende heffing op de intresten als je geen afkopen doet gedurende de eerste 8 jaar van het contract. In andere gevallen is er een roerende voorheffing van 30% verschuldigd.

6. Je kan aan generation skipping doen
Duid jij je kleinkind aan als begunstigde? Dan heb je nog een extra voordeel op het vlak van successieplanning. Omdat je een generatie (je kinderen) overslaat, wordt er slechts eenmaal successierechten betaald in plaats van twee om het geld bij jouw kleinkinderen te krijgen.

7. Je betaalt enkel duidelijk aangegeven kosten
Er zijn geen beheerskosten. De instapkosten bedragen 2,50%. Op iedere storting is wel een verzekeringstaks van 2% verschuldigd. Op einddatum van het contract zijn er geen uitstapkosten.
Wil je toch vervroegd uitstappen, dan kunnen er uitstapkosten (max. 3%) en een afkoopvergoeding aangerekend worden.


Goed om weten

 • Diversifieer je beleggingen en je spaargeld
 • Wees steeds aandachtig aan de geldende fiscaliteit op het product
 • Wees steeds aandachtig aan de duurtijd van de gegarandeerde intrest
 • Deze verzekering omvat ook een aantal risico’s: Renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico

Meer informatie over hoe wij de risico's beperken, vind je hier.

Een transparant overzicht van onze kosten

 • Instapkosten: 2,5%
 • Uitstapkosten: van 0% tot 3%
 • Beheerskosten: 0% 
 • Verzekeringstaks: 2% op elke nieuwe premiestorting
 • Roerende voorheffing: Volgens de huidige fiscale wetgeving ben je bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de onderschrijving van je overeenkomst roerende voorheffing verschuldigd. Afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

Er kan een financiële afkoopvergoeding aangerekend worden.


Wil je een premieberekening of offerte ontvangen? Klik dan hier of ga naar jouw dichtstbijzijnde kantoor

Wettelijke bepalingen

 

*Elke storting wordt gekapitaliseerd aan de intrestvoet op het ogenblik van de ontvangst van de premie.  Federale Verzekering kan de gewaarborgde intrestvoet wijzigen. Deze wijziging heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde premiestortingen. Voor meer informatie over dit onderwerp, raadpleeg de algemene voorwaarden.
**De regels omtrent de toewijzing van de ristorno’s leven toegevoegd aan de contracten, zijn vastgelegd in de statuten van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen. De ristorno's leven evolueren met de tijd in functie van de resultaten en de toekomstperspectieven van de verzekeringsonderneming, haar solvabiliteit, de economische conjunctuur en de toestand van de financiële markten in verhouding tot de verbintenissen van de Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen, die deel uitmaakt van de Groep Federale Verzekering. De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De statuten kunnen hier geraadpleegd worden.
***Het fiscale beheer hangt af van de individuele situatie van de klant en kan later onderhevig zijn aan aanpassingen.

Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Dit product wordt aangegaan voor een looptijd naar keuze maar maximum tot de 25ste verjaardag van de verzekerde. 

Ontdek de segmentatiecriteria van Diamant Junior. 

Heeft u een klacht?

Gelieve u dan in de eerste plaats te wenden tot de contactpersoon die belast is met uw dossier. Zijn/haar gegevens vindt u terug in onze briefwisseling. U kan uw klacht ook schriftelijk indienen op:

Federale Verzekering, Dienst Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
Tel: 02 509 01 89 - fax: 02 509 06 03 - beheer.klachten@federale.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van onze Dienst klachtenbeheer, kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - Fax: 02 547 59 75 - info@ombudsman.as.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan uw recht om een rechtsvordering in te stellen. 

Federale Verzekering – Vereniging van Onderlinge Leven, toegelaten onder het nr. 346, Stoofstraat 12 in 1000 Brussel, is een in België erkende verzekeringsmaatschappij onderworpen aan het Belgische recht. RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 – IBAN: BE64 3100 7685 9452 BIC: BBRUBEBB.


Iedere beslissing tot intekening op Diamant Junior moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van het Essentiële-Informatiedocument en de algemene voorwaarden. Je vindt deze documenten hieronder.

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Ben je al klant bij Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

Meld je aan

Heb je nog geen toegangscode ontvangen
voor My Federale ?

Vraag deze hier aan