?
Hulp nodig?
Gaan

SFDRVerklaring rond de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren

(30/06/2022)

Federale Verzekering, in haar hoedanigheid van financieel verantwoordelijke speler, verklaart dat zij "de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt".  
In overeenstemming met het art. 4 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR – Verordening [EU] 2019/2088) bevat de voorliggende verklaring het due diligence-beleid van Federale Verzekering met betrekking tot de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren  zoals daar zijn de milieu-, maatschappij- en governancefactoren (ESG), het respect voor de mensenrechten en de strijd tegen corruptie en corrupte praktijken.  
De Europese reglementering wordt stapsgewijze in werking gesteld. De informatie die in deze verklaring is opgenomen, zal dan ook periodiek worden bijgewerkt en zal gegevens en indicatoren bevatten van zodra die beschikbaar zijn. De verklaring in het jaar 2023, die de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 bestrijkt, zal de eerste volledige verklaring zijn.

 

Beschrijving van het beleid inzake de vaststelling en prioritering van de  belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid 

 

Federale Verzekering sluit in haar beleggingsbeleid een aantal sectoren en bedrijven uit. Zo weert Federale Verzekering elke blootstelling aan bedrijven die wapens en/of munitie produceren, distribueren of verkopen, blootstelling aan bedrijven die tabaksproducten vervaardigen, blootstelling aan bedrijven die elektriciteit opwekken met steenkool of steenkool ontginnen.

Federale Verzekering werkt samen met Sustainalytics, een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd ESG-data. Sustainanalytics levert de expertise aan om ESG-analyses uit te voeren  en kent eveneens een ESG-score toe aan bedrijven waarvan Federale Verzekering beleggingen in portefeuille heeft.

Om de performantie te meten van de bedrijven waarin belegd werd, gebruikt Sustainanalytics een eigen beoordelingssysteem waarbij een classificatie wordt opgesteld op basis van verschillende duurzaamheidsfactoren. De evaluatiecriteria van deze factoren worden aangepast in functie van de materialiteit per sector, de meetbaarheid en de gegevenskwaliteit. Ondernemingen met een ESG-rating van meer dan 40, wat overeenkomt met een "ernstig" ESG-risico, worden uitgesloten als belegging. 

Het beoordelingssysteem omvat criteria met betrekking tot milieu-, maatschappij-  en governance-aangelegenheden, met inbegrip van mensenrechten, arbeidsrechten alsook corruptiebestrijding.  


In volgorde van prioriteit hecht Federale Verzekering belang aan de volgende ESG-factoren. De materialiteit verschilt per sector en per bedrijf.

 

 Duurzaamheidsfactoren 

Ongunstige effecten op beleggingsbeslissingen

 

 1. Emissies en afval

Incidenten met betrekking tot het vrijkomen of onjuist verwijderen van afval, afvalwater of emissies (exclusief broeikasgassen) in het milieu.

 

 2. Gezondheid en veiligheid

Incidenten die verband houden met activiteiten van  een bedrijf die een negatieve invloed hebben op de gezondheid en veiligheid van werknemers. Dergelijke incidenten omvatten beroepsrisico's zoals arbeidsongevallen, chemische besmetting, ziekten en arbeidsactiviteiten die de veiligheid van werknemers in gevaar brengen

 

 3. Gebruik van land en biodiversiteit

Incidenten die verband houden met het falen van een bedrijf om zich te houden aan duurzame landgebruikpraktijken, wat resulteert in negatieve effecten op land of ecosystemen, zoals biodiversiteit.

 

 4. Werknemers en mensenrechten

Incidenten die verband houden met schendingen van de mensenrechten van werknemers binnen de toeleveringsketen van een bedrijf waaronder dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid, discriminatie of seksuele uitbuiting.

 

 5. Gebruik van energie

Incidenten die verband houden met slecht beheer of overmatige uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf.

 

 6. Omkoping en corruptie

Incidenten met betrekking tot steekpenningen of smeergeld die worden betaald of geaccepteerd  om een oneerlijk voordeel te verkrijgen.

 

 7. Business ethiek

Incidenten met betrekking tot ethische schendingen door het bedrijf zoals fraude, witwassen van geld, machtsmisbruik en belangenvermenging.

 

 8. Gebruik van water

Incidenten van overmatig watergebruik van een bedrijf of activiteiten in gebieden met waterschaarste.

 

 9. Dierenwelzijn

Incidenten met betrekking tot het gebrek van het welzijn voor dieren bestemd voor consumptie, voor dierproeven of andere doeleinden.

 

 10. Maatschappij en mensenrechten

Incidenten die verband houden met de directe of indirecte betrokkenheid van een bedrijf bij corrupte regeringen, dictatoriale regimes of partijen die zich bezighouden met schendingen van mensenrechten. Ook incidenten met betrekking tot de directe of indirecte activiteiten van een bedrijf in bezette gebieden en niet-zelfbesturende gebieden.

 

 11. Werknemersrelaties

Incidenten met betrekking tot slechte compensatie of oneerlijke werkomstandigheden in het bedrijf of bij toeleveranciers van het bedrijf.

 

 12. Communicatie

Incidenten met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf die een negatieve invloed hebben op lokale en inheemse gemeenschappen.

 

(*) In deze tabel betekent « bedrijf » de onderneming waarin de belegging gebeurde. 

 

 

Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid  

Sinds 10 maart 2021 identificeert Federale Verzekering de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), aan de hand van indicatoren zoals de uitstoot van broeikasgassen, de hoeveelheid gevaarlijk afval, de schending van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), genderdiversiteit in de raden van bestuur, enz.

Indien de resultaten van de negatieve impactanalyse een significante stijging van een indicator aantonen, zal Federale Verzekering concrete stappen ondernemen om de betrokken beleggingen in de toekomst stop te zetten. Voor bestaande posities in de beleggingsportefeuille die niet aan de ESG-criteria voldoen, is in een overgangsperiode voorzien. In ieder geval kunnen voor de betrokken beleggingen geen nieuwe posities worden verworven.

 

Beleid inzake betrokkenheid  

Dit beleid beschrijft de benadering van Federale Verzekering van de betrokkenheid met bedrijven en andere emittenten waarvan zij beleggingen in portefeuille heeft. 

Federale Verzekering voert een duurzaam beleggingsbeleid bij het behalen van de beleggingsdoelstelling voor haar klanten, in combinatie met een gezonde en voorzichtige beheerspraktijk. Federale Verzekering past een ESG-investeringspolitiek toe die gestoeld op 3 pijlers nl. 1) uitsluiting van controversiële activiteiten en landen; 2) normgebaseerde aanpak (UN Global Compact) en 3) integratie van ESG-risicofactoren.

Federale Verzekering erkent dat de uitoefening van stemrechten een belangrijk aspect is van de betrokkenheid van aandeelhouders en een aanvulling vormt in het kader van duurzaam beleggen, vooral indien het aandeelhouderschap van wezenlijk belang is met betrekking tot de openstaande aandelen van een bedrijf waarin wordt belegd.

Omdat Federale Verzekering, slechts over beperkte mogelijkheden beschikt om een significante invloed uit te oefenen op het beleid van  bedrijven waarin wordt belegd en waarbij haar aandeelhouderschap in de meeste gevallen niet van materieel belang is, integreert Federale Verzekering momenteel de aandeelhoudersbetrokkenheid niet in haar beleggingsstrategie. De algemene regel is dan ook dat noch in beursgenoteerde bedrijven noch in andere bedrijven er een stemrechtuitoefening is. Enkel als Federale Verzekering een significant deel van de activa van een bedrijf aanhoudt (in verhouding tot de marktkapitalisatie of de financiële schuld), kan er van de algemene regel worden afgeweken.  

Federale Verzekering gaat wel in dialoog met bedrijven over de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties, de governance en de maatschappelijke en ecologische impact. Dit gebeurt zonder specifieke agenda of frequentie. Waar mogelijk wordt er uitgekeken naar een afstemming met andere betrokken aandeel- of obligatiehouders.

Voor een aantal fondsen van de tak 23 verzekering waarvan het beheer wordt uitbesteed aan externe beheerders, is er momenteel nog geen specifiek betrokkenheids- en stembeleid beschikbaar. 
Het betrokkenheids- en stembeleid van Federale Verzekering is in verdere ontwikkeling en wordt jaarlijks herzien.

 

Verwijzingen naar internationale normen

Federale Verzekering houdt bij haar beleggingsbeslissingen rekening met de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties. Het UN Global Compact moedigt bedrijven over de hele wereld aan een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering daarvan. Het UN Global Compact bevat beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieunormen en corruptiebestrijding.
In voorkomend geval zal Federale Verzekering niet beleggen in  bedrijven die zich niet aansluiten bij het UN Global Compact.

 

Informatie als "financieel adviseur"

Federale Verzekering biedt haar producten aan via eigen adviseurs en via haar kantoren. Zij houden in hun beleggings- en verzekeringsadviezen geen rekening met duurzaamheidsrisico's en de negatieve impact van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Zij zijn onderworpen aan de evolutie in de tijd  die  Federale Verzekering  met betrekking tot deze elementen doormaakt.

 

Hoe kunnen we je helpen?

Via telefoon : al klant

Tel: 02 509 04 11

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u

Via telefoon : nog geen klant

Tel: 0800 14 200

Ma - Vrij : 9u tot en met 17u       

Ter plaatse

Zoek een kantoor of zetel

Jouw kantoor

Toegangsplan hoofdzetel

Jouw bescherming als klant

Federale Verzekering stelt alles in het werk jouw bescherming als klant te waarborgen en schikt zich naar de wettelijke bepalingen voor de bescherming van jouw privéleven, het gebruik van jouw gegevens en het bewaren van hun vertrouwelijkheid.

De maatschappij neemt alle noodzakelijke voorzorgen om belangenconflicten te vermijden, te voorkomen en te beheren. Ze baseert zich op objectieve criteria voor het aanvaarden van een risico, de tarificatie en de uitbreiding van de waarborgen. Je kan deze segmentatiecriteria raadplegen.

Heeft u een klacht?
Meer info

Jouw persoonlijk toegang tot Federale Verzekering ?

Alles weten over jouw contracten, jouw financiële producten of je gegevens,… met andere woorden, dankzij My Federale heb je toegang tot jouw volledig verzekerings/bellegingsportefeuille 24u/24, 
7 dagen/7 ! 

 

Meld je aanHeb je nog geen MY FEDERALE ?
Vraag het hier aan >

Heb je autoschade? Ontdek dan wat je moet doen:

Autoschade, dat brengt altijd stress met zich mee.  Om extra stress te vermijden, hebben we een duidelijk stappenplan opgesteld.  En, goed nieuws! Federale Verzekering heeft alles voorzien om jou zo snel mogelijk terug op de baan te krijgen. Tip: kies meteen voor een erkend hersteller, waarmee Federale Verzekering samenwerkt. Zo hoef je zelf geen geld voor te schieten!

Alle tips op een rij